ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatvédelemmel kapcsolatos jogait.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Oficio Budapest Korlátolt ​Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Társaság – különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

 

A Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:
Oficio Budapest​ ​Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely:
1112 Budapest, Botfalu utca 22.

 

Weblap:
Gellertescape.hu

 

Kapcsolattartás:
Szalai Mátyás, ügyvezető
Telefon:
+36 1 789 7813
E-mail:
matyas.szalai@oficio.hu

 

Adatvédelmi Tisztviselő:
az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek:
amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1112 Budapest, Botfalu utca 22. vagy a matyas.szalai@oficio.hu e-mail címen.

 

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás:
adatfeldolgozás a bérszámfejtés, könyvelés, könyvvizsgálat és a foglalkozás-egészségügyi alapellátás vonatkozásában történik
Külföldi adattovábbítás:
nem történik külföldre továbbítás

 

1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban:

a társaság főtevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
belső adminisztráció megkönnyítése;

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállásának megszűnését követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
az adat kezelésének korlátozása;
a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jelen tájékoztató és annak mindenkori módosításai a paniqszoba.hu web címen történő közzététellel lépnek hatályba. Az Oficio Budapest​ Korlátolt Felelősségű Társaság​ mint adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót bármikor módosítani.